Obecné podmínky

Zde naleznete obecné podmínky společnosti Grünbeck Prozesstechnik GmbH. Tyto obecné podmínky platí pro všechny elektronické transakce.

OBECNÉ PODMÍNKY

Grünbeck

Standardní prodejní a dodací podmínky společnosti Grünbeck Waterbehandeling B. V.

1 PLATNOST, PŘEDMĚT A REALIZACE SMLOUVY
1.1 Tyto standardní prodejní a dodací podmínky (dále: „Podmínky“) platí pro prodej zboží („Dodávka“) včetně dodávky služeb a služeb se smlouvou o provedení práce („Služba“). Naše podmínky platí pro všechny stávající a budoucí obchodní vztahy s našimi odběrateli (dále: „Kupující“) bez ohledu na to, zda předmět sami vyrábíme nebo odebíráme od dodavatelů nebo zda Službu dodáváme sami nebo prostřednictvím třetích osob. Standardní podnikové podmínky Kupujícího neakceptujeme. Vyslovujeme námitku proti jejich použití. Podmínky platí i tehdy, když navzdory tomu, že jsme informováni o sporných standardních podnikových podmínkách Prodejce, provádíme Dodávky bez výhrady.
1.2 Pokud není v nabídce uvedeno jinak, platí naše nabídky s výhradou změny a jsou nezávazné. Objednávka Kupujícího se považuje za závaznou nabídku pro uzavření smlouvy. Pokud z objednávky nevyplyne jinak, máme právo akceptovat objednávku Kupujícího do čtyř (4) kalendářních týdnů po jejím přijetí. Akceptace se provádí prostřednictvím potvrzení nebo dodáním objednávky Kupujícímu.
1.3 Individuální ustanovení, která se liší od těchto Podmínek, platí výhradně v případě, že jsou potvrzena písemně. Ze zákona závazná prohlášení nebo oznámení Kupujícího po uzavření smlouvy (kde jsou například stanoveny fatální termíny, oznámení závad, prohlášení o rozvázání smlouvy nebo snížení ceny) musí mít textovou podobu.
1.4 Minimální hodnota objednávky je 100,00 € netto. V případě objednávky v hodnotě nižší než 100,00 € máme právo uplatnit přirážku ve výši 20,00 € za náklady na zpracování.

2 SLUŽBY
2.1 Služby dodáváme v rámci našich stávajících technických a operačních možností. Služby zahrnují zejména montáž, uvedení do provozu, zákaznický servis a údržbu.
2.2 Pokud musíme dodávat služby, jejichž součástí (aniž by byl výčet úplný) je vývoj a/nebo analýza, neplatí obecně povinnost dosáhnout výsledku. V souvislosti s dodávkou služeb nepřejímáme odpovědnost za určitý výsledek a máme právo realizovat služby prostřednictvím subdodavatelů. To neplatí při uzavření zvláštní smlouvy.
2.3 Pokud je jako zvláštní výjimka dohodnuto akceptování našich služeb, má Kupující povinnost Služby, které jsme dodali, včetně služeb se smlouvou o dílčí práci, neprodleně akceptovat a vydat prohlášení o (částečné) akceptaci, pokud služby nevykazují závady, které zásadně negativně ovlivňují jejich vhodnost nebo fungování.
2.4 Pokud není podána námitka ve vztahu k zásadním nedostatkům do sedmi (7) kalendářních dnů po poskytnutí za účelem (dílčího) akceptování nebo pokud Kupující využívá Služeb nebo služeb na základě smlouvy o dílčí práci, které jsou poskytnuty, předpokládá se, že (dílčí) akceptování se uskutečnilo, pokud Kupující zastupuje firmu.

3 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU, ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ÚDRŽBU
Pokud objednávka zahrnuje montáž, uvedení do provozu, zákaznický servis a/nebo údržbu, platí navíc následující ustanovení. V případě rozporu má ustanovení v tomto článku 3 přednost před ostatními ustanoveními těchto Podmínek.

3.1 Montážní činnosti Pokud objednávka zahrnuje montážní činnosti, má Kupující povinnost zajistit na vlastní náklady na místě instalace, aby na začátku a v průběhu montážních činností
3.1.1 byl k dispozici prostor pro stavbu. To znamená, abychom mohli plnit smlouvou stanovené povinnosti, aniž by nám v tom bránily třetí osoby;
3.1.2 byly přítomné vhodné přístupové cesty a otvory, aby bylo možné dovážet věci v rozměrech námi uvedených tak, aby bylo možné zařízení dopravit všemi potřebnými dopravními prostředky na místo, kde má být umístěno. Na trase přepravy se nesmí nacházet žádné překážky;
3.1.3 byly přítomné všechny přípojky pro napájení elektřinou a přenos signálů na smluveném místě v souladu se smluvenými specifikacemi;
3.1.4 bylo místo montáže chráněno před vlivem počasí, škodlivými vlivy zvířat a bylo zabezpečeno proti neoprávněnému vstupu;
3.1.5 byla v místě montáže přípojka elektřiny 230 V (1 fáze)/400 V (3 fáze), 50 Hr, neutrální a zemnicí kabel a/nebo aby byl k dispozici montážní prostor s přípojkou s příslušným výkonem, pokud není smluveno jinak;
3.1.6 byly na budově přítomny vhodné nosné body a/nebo stropní konstrukce, aby bylo možné umisťovat zdvihací zařízení;
3.1.7 byla, pokud je to nutné, implementována rozhraní pro propojení se stávajícími systémy včetně izolačních ventilů.
3.2 Uvedení do provozu, zákaznický servis a údržba Pokud objednávka zahrnuje uvedení do provozu, činnosti zákaznického servisu a/nebo údržbu zařízení nebo jejích jednotlivých částí, má Kupující povinnost na vlastní náklady a s ohledem na povinnost poskytovat spolupráci, jak je uvedeno v článku 3.1, dále zajistit, aby na začátku a během práce:
3.2.1 byl k dispozici prostor pro stavbu, to znamená, abychom mohli vykonávat smluvní služby, aniž by nám v tom bránily třetí osoby;
3.2.2 byly k dispozici všechny potřebné prostředky v potřebném objemu a s příslušným tlakem a aby byly připravené k použití;
3.2.3 aby byla kvalita vody (vody určené pro výrobu, odpadní vody), kterou zařízení produkuje, akceptovatelná pro příslušné objemy proudů;
3.2.4 aby bylo možné a povolené odvádět objemy vzduchu, které jsou nutné pro obsluhu zařízení;
3.2.5 aby byly všechny hodnoty elektřiny, které jsou nutné pro obsluhu zařízení, připravené pro používání s potřebným připojeným výkonem;
3.2.6 aby v případě, že se jedná o bazény, byly tyto naplněny vodou;
3.2.7 aby všechny signály, které jsou potřebné pro obsluhu zařízení společně se třetími osobami a/nebo smluvené signály, byly k dispozici pro používání;
3.2.8 aby byly v místě instalace přítomny vhodné klimatické podmínky;
3.2.9 aby bylo splněno umístění pro zvláštní díly a/nebo prostředky obsluhy.
3.3 Činnosti v zahraničí
Pokud je třeba realizovat Služby v zahraničí a naši techničtí pracovníci k tomu potřebují povolení k pobytu a/nebo pracovní povolení, má Kupující povinnost, s výhradou souhlasu v určitém případě, nám nabídnout zdarma potřebnou podporu při kontaktech s místními úřady při poptávce, rozšíření nebo změně povolení, které je nutné pro dodávku Služby.

4 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, KNOWHOW
Kupující uznává naše knowhow včetně našich práv duševního vlastnictví. Pokud není stanoveno jinak, vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva týkající se ilustrací, výkresů a jiných dokumentů. Ty nelze poskytovat k nahlédnutí třetím osobám. To platí zejména pro důvěrné dokumenty. Pokud není výslovně stanoveno jinak, například v objednávce, neposkytujeme Kupujícímu uživatelská práva ve vztahu ke knowhow nebo právům duševního vlastnictví, která vznikla v souvislosti s našimi Službami.

5 DODÁVKA, TERMÍNY, ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, PRODLENÍ
5.1 Dodávka se uskutečňuje „ze závodu“ (Incoterms 2010). Místem plnění je Höchstädt/Donau, Německo. Na žádost Kupujícího bude zboží na jeho náklady zasláno na jinou adresu. Pokud není stanoveno jinak, máme právo určit způsob zaslání (zejména přepravní společnost, trasu, obal). Riziko přechází na Kupujícího ve chvíli předání zboží přepravci nebo v okamžiku vyzvednutí v továrně, pokud Kupující zastupuje firmu. Pokud je Kupující spotřebitelem, platí pro přechod rizika příslušná zákonná ustanovení. Pozn.: Jsme osvobozeni od zákonného pojištění dopravců.
5.2 Termíny pro Dodávky a Služby jsou nezávazné, pokud není výslovně smluveno, že jsou závazné.
5.3 Neneseme odpovědnost za zpoždění vzniklé následkem skutečnosti, že jsme od našeho dodavatele včas neobdrželi správné dodávky, pokud jsme dodavatele vybrali pečlivě a včas jsme mu předali objednávku tak, aby bylo možné očekávat včasnou dodávku. Totéž platí v případě zpoždění při poskytování služeb, pokud jsme pečlivě vybrali subdodavatele a včas jsme ho kontaktovali, aby bylo možné očekávat včasné poskytování služeb.
5.4 Dodržování smlouvy, kam patří plnění termínů, platí s výhradou, že se nezjistí sporná překážka vyplývající z nizozemských, německých, amerických nebo jiných platných národních, evropských nebo mezinárodních zahraničních pravidel obchodu, embarg nebo jiných sankcí.
5.5 Naše zboží splňuje německé normy v oblasti bezpečnosti a kvality. Pokud není ve zvláštním případě smluveno jinak, nezaručuje se dodržování zahraničních směrnic. Kupující prohlašuje, že se bude sám informovat o pravidlech na základě práva, která je třeba dodržovat v souvislosti s distribucí a používáním našeho zboží v zemi určení, a bude tato pravidla dodržovat. Pokud potřebujeme informace nebo je nutná spolupráce Kupujícího v souvislosti s vývozem nebo dovozem zboží v zemi určení, prohlašuje Kupující, že je na žádost poskytne neprodleně a na vlastní náklady.
5.6 Pro dodržování termínů pro naše dodávky nebo služby je nutné, abychom včas obdrželi všechny dokumenty a spolupráci, které musí Kupující poskytnout, a aby byly dodržovány smluvené platební a jiné povinnosti. Pokud tyto podmínky nejsou včas splněny, termíny pro dodávky a služby se odpovídajícím způsobem prodlužují.
5.7 Pokud nemůžeme dodržet termíny pro dodávky nebo služby, budeme o tom Kupujícího neprodleně informovat a současně uvedeme pravděpodobný nový termín nebo nové datum.
5.8 Práva následkem zpoždění, dodávky nebo poskytování služeb může Kupující uplatňovat výhradně poté, co bez úspěchu zaslal upozornění na prodlení, kde uvede řádný termín. Za řádný termín se považují čtyři (4) týdny.
5.9 Dílčí dodávky a dílčí služby jsou povoleny v rozsahu, který lze řádně očekávat a které lze jako takové zodpovědět. Můžeme dodávat dílčí služby za účelem akceptace (dále: „dílčí akceptace“). To mohou být samostatné fáze při realizaci smluvních služeb nebo samostatně fungující součásti.
5.10 Pokud Kupující dodávku nebo službu neakceptuje včas, ponese s tím spojené náklady navíc (například na druhou dodávku).
5.11 Pravidla týkající se výměny palet, pokud Kupující zastupuje firmu.
5.11.1 Pokud není stanoveno jinak, používá přepravce vratné palety Euro Pool podle pravidel „EURO- pallet exchange“.
5.11.2 Kupující má povinnost při dodávce zboží na paletách vrátit stejný počet palet stejného typu a stejné kvality. Pro možnost výměny platí norma UIC 435-4 Mezinárodní železniční unie.
5.11.3 Kupující je povinen předložit doklad o převzetí počtu a typu naložených palet a písemně zaznamenat výhrady ve vztahu ke kvalitě, poskytnout výměnou stejný počet a typ prázdných palet, získat potvrzení o přijetí na dodávku a výhrady ve vztahu ke kvalitě, včetně potvrzení, pokud palety nejsou vyměněny, pokud není poskytnut stejný typ nebo stejná kvalita nebo dostatečný počet palet, nebo pokud je zamítnuta akceptace, protože palety nelze vyměnit.
5.11.4 Pokud nedojde k výměně palet, pokud není poskytnut stejný typ nebo stejná kvalita nebo dostatečný počet palet, nebo pokud je odmítnuta akceptace, protože palety nelze vyměnit, zaúčtujeme naše úsilí o získání náhrady za chybějící nebo nevyměnitelné palety.

6 CENY
6.1 Pokud není smluveno jinak, platí naše ceny pro dodávky ze závodu, včetně obalu a bez DPH. DPH a jiné náklady jsou na faktuře uvedeny zvlášť.
6.2 Pokud není smluveno jinak, uskuteční se dodávka našich služeb od pondělí do pátku během naší běžné pracovní doby (maximálně 8 hodin denně) a služby jsou zaúčtovány na základě dodatečné kalkulace, s použitím příslušných hodinových tarifů, které u nás platí v daný okamžik, zvýšených o cestovné (sem patří zejména, ale nejen, cesty na místo realizace a z něj a pobyt). Pokud naši pracovníci na žádost Kupujícího pracují přes čas, hradí náklady na tyto přesčasové hodiny Kupující. Totéž platí pro příplatky za práci v neděli a o svátcích. Odměny za přesčasové hodiny a práci v neděli a svátek jsou naúčtovány v souladu s platnými ustanoveními kolektivní smlouvy pro Spolek bavorského průmyslu kovů a elektroprůmyslu (Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie). Kupující prohlašuje, že bude kontrolovat našimi pracovníky vytvořené časové přehledy a také je podepíše. Pokud je smluvena odměna za pevnou cenu, můžeme požadovat příplatek za samostatné součásti služby nebo po dodání projektové fáze (například na začátku smlouvy, první dílčí dodávce, poskytnutí k akceptaci, akceptace).
6.3 Zvýšení nákladů, které vzniknou následkem žádostí o změnu ze strany Kupujícího, a zejména s tím spojená zpoždění, jdou na účet Kupujícího.
6.4 Řádné změny cen v souladu s naším ceníkem jsou vyhrazeny, pokud se dodávky v souladu se smlouvou uskuteční později než čtyři (4) měsíce po uzavření smlouvy a pokud ke zvýšení katalogové ceny došlo následkem pozdějšího zvýšení pořizovacích nákladů (cen surovin, pomocného materiálu nebo materiálu určeného pro obsluhu, zvýšení cen materiálu, růstu mezd podle kolektivní smlouvy nebo jiných přípravných služeb, které jsou nutné v souvislosti s předmětem smlouvy), z nichž jsme vycházeli při uvedení ceny při uzavření smlouvy.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1 Smluvená odměna je dlužná bez odečtení neprodleně po dodávce služeb a vydání faktury. Pokud je v určitém případě smluvena sleva, nelze ji uplatnit na mzdy, obaly a přepravní náklady.
7.2 V případě prodlení ze strany Kupujícího je z příslušné neuhrazené zbývající částky dlužný úrok z vymahatelné částky (včetně DPH) ve výši zákonných úroků pro obchodní smlouvy, jak je uvedeno v článku 6.119 a nizozemského občanského zákoníku (BW) a 6.120 nizozemského občanského zákoníku, a v případě právních jednání, do kterých není zapojen spotřebitel, se základní úrokovou sazbou plus 9procentních bodů. V případě prodlení Kupujícího, který zastupuje firmu, máme kromě toho právo zaúčtovat částku 40,00 € jako inkasní náklady. Inkasní náklady se vyúčtují s případnou náhradou škody, kterou dlužíme, pokud je tato náhrada škody založena na nákladech na uplatňování zákonných práv.
7.3 Pokud Kupující navzdory upomínce nezaplatí v termínu, nebo pokud se jeho finanční situace zhorší natolik, že existují řádné pochybnosti ohledně jeho schopnosti zaplatit nebo jeho kredibilitě, můžeme další dodávky/služby podmínit tím, že Kupující poskytne dostatečnou záruku. Pokud toho Kupující není schopen, máme právo smlouvu rozvázat, případně po stanovení termínu.
7.4 Kupující má výhradně právo přejít k započtení a vykonávat zástavní právo na základě pohledávek, které byly přiznány pravomocným rozsudkem nebo které jsou nezpochybnitelné. To neplatí pro vzájemné pohledávky, které jsou charakteristické pro výměnu typické služby a protislužby z titulu smlouvy. Zádržné právo je omezeno na protipohledávku, která vzniká ze stejného smluvního vztahu.

8 INFORMACE, ZÁRUKA
8.1 Informace v našich katalozích, brožurách, typových přehledech, listech s údaji a jiných reklamních materiálech, ve specifikacích, specifikačních listech a jiných technických dodacích podmínkách, v certifikátech a jiných formulářích nebo dokumentech, nepředstavují záruky většího rozsahu, než je běžná záruka.
8.2 V případě důvěrných údajů (ekonomická životnost, dlouhodobá stabilita atd.) jsou zohledněny statisticky určené průměrné hodnoty. Ty se poskytují podle nejlepšího vědomí a přesvědčení, ale mohou být některých případech překročeny nebo jich není dosaženo.
8.3 Pokud jde o práva Kupujícího v případě fyzických nedostatků a vadných titulů (kam patří nesprávná a nedostatečná dodávka včetně nesprávné montáže nebo chybných instrukcí k montáži), platí zákonná ustanovení, pokud není dále smluveno jinak. Zejména platí, že se nejedná o vadu, pokud jsme služby poskytli v souladu s ilustracemi, které Kupující zkontroloval, nebo údaji, které Kupující poskytl.
8.4 Pokud Kupující zastupuje firmu, má povinnost neprodleně po obdržení dodávky nebo služby (nechat) zkontrolovat, zda je správná a úplná, a zjistit případné viditelné vady.
8.5 Pokud Kupující zastupuje firmu, propadá jeho právo poukázat na nedostatek, pokud nás o tom neinformuje do sedmi (7) kalendářních dnů po datu, kdy vadu zjistil, nebo ji měl zjistit, s přesným popisem způsobu, jak nebyla smlouva dodržena. Aby splnil stanovený termín, stačí, aby včas zaslal oznámení.
8.6 Pokud Kupující vznese námitku proti vadě, má povinnost poskytnout nám domněle vadné díly nebo zařízení, abychom mohli v místě jeho působení během běžné pracovní doby tyto součásti prohlédnout, a poskytnout nám potřebný čas a příležitost, abychom poskytli náhradní služby.
8.7 Pokud dodávka nebo služby vykazují nedostatky, můžeme v první řadě podle vlastní volby rozhodnout, že dodáme náhradní službu tím, že vadu odstraníme (zlepšení) nebo dodáme věc, která nevykazuje vady (náhrada). V závislosti na situaci máme právo učinit minimálně tři (3) pokusy o nápravu. Pokud je Kupující spotřebitel, může poté, co nám poskytl možnost, abychom našli řádné řešení, požadovat dodávku chybějícího, nápravu nebo výměnu dodané věci.
8.8 Pokud je třeba vyměnit pouze jednu zvláštní část zařízení, můžeme požadovat, aby Kupující tuto součást zařízení, která mu je poskytnuta, sám vyměnil, pokud jsou náklady na vyslání technického pracovníka mimořádně vysoké.
8.9 Záruční doba obnáší
8.9.1 dva roky, pokud je Kupující spotřebitelem;
8.9.2 jeden rok, pokud Kupující zastupuje firmu;
8.9.3 jeden rok v případě použitého zboží (pro spotřebitele a firmu).
8.10 Pokud není v tomto článku 8 stanoveno jinak, nekryje záruka opotřebení dílů, jako jsou těsnění, pryskyřice pro výměnu iontů, membrány atd. a škodu vzniklou následkem příliš vysokého napětí, mrazu nebo nesprávného používání, obsluhy a údržby, zejména v rozporu s návodem k obsluze. Naše odpovědnost je také vyloučena v případě škody, která vznikla následkem používání nevhodných dávkovacích řešení a chemikálií.
8.11 Služby, které nejsou určeny pro odstranění vad v souvislosti se zárukou, jsou Kupujícímu naúčtovány zvlášť.
8.12 Pokud jsme bez úspěchu dodali náhradní řešení v souvislosti s odstraněním vady, vyhrazuje si Kupující právo, aby podle vlastního rozhodnutí smlouvu rozvázal nebo požadoval smluvenou náhradu. A to bez ohledu na právo na náhradní náhradu škody.
8.13 Místo plnění pro náhradu je v případě firem sídlo společnosti Grünbeck. Pokud vadné výrobky nebo jejich součásti nelze demontovat, je místo plnění náhrady totožné se smluveným místem dodávky pro poškozené výrobky/zařízení.
8.14 V případě porušení záruky v souvislosti se zařízeními, která nejsou vyrobena v Německu, provádí záruční servis místní zákaznický servis oprávněný společností Grünbeck, pokud je to aktuální. Pokud v určité zemi neexistuje zákaznický servis, končí zákaznický servis společnosti Grünbeck na německé hranici, pokud Kupující zastupuje firmu. Všechny ostatní náklady v této souvislosti, s výjimkou materiálů, jdou na účet Kupujícího.

9 VRÁCENÍ ZBOŽÍ
9.1 Vrácení nového zboží v originálním obalu je povoleno výhradně po předchozím souhlasu a výhradně do dvanácti (12) měsíců po datu dodání. Poplatek za vrácenou zásilku obnáší 20 % z čisté obchodní ceny. Za vrácené zásilky s čistou obchodní hodnotou 50,00 € po odečtení nákladů na vrácenou zásilku nelze poskytovat dobropis. Případné nutné náklady na zpracování se účtují zvlášť. Zboží je třeba vrátit bezplatně a na námi uvedenou adresu.
9.2 Vrácení zboží s omezeným datem trvanlivosti (jako jsou chemikálie) neakceptujeme. Totéž platí pro vrácení zboží, které je vyhotoveno podle specifikací kupujícího.
9.3 Po předchozím souhlasu lze vrátit také vadné zboží. Po uvedení ceny se uskuteční oprava. Pokud Kupující na naši cenovou nabídku nereaguje do 8 týdnů, máme právo vadné zboží Kupujícímu vrátit na jeho náklady a naúčtovat mu náklady, které nám vznikly.
9.4 V rámci vrácené zásilky obdrží Kupující reklamační číslo RMA, které musí uvést při vracení zásilky.

10 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
10.1 Pokud není stanoveno jinak, platí následující výhrady a omezení naší odpovědnosti, bez ohledu na právní základ a s ohledem na ostatní zákonné předpisy pro pohledávky, které platí i pro naše pracovníky, pomocný personál a jiné třetí osoby, které zapojujeme do plnění smlouvy.
10.2 Následující omezení odpovědnosti však neplatí, pokud jsme klamavě zamlčeli vadu, poskytli záruku v souvislosti s kvalitou obchodního zboží, pokud Kupující uplatňuje nároky podle nizozemského zákona o odpovědnosti za výrobky (Productaansprakelijkheidswet) nebo došlo ke zranění osob nebo poškození zdraví.
10.3 Neseme odpovědnost za škodu, pokud se jedná o záměr nebo hrubou vinu. V případě prosté nedbalosti jsme odpovědní výhradně za škodu vzniklou následkem nevýhod pro kvalitu života, těla nebo zdraví a za škodu vzniklou následkem porušení zásadní smluvní povinnosti (povinnosti, pro niž platí, že správné dodržování smlouvy závisí na dodržování této povinnosti a u něhož protistrana předpokládá, nebo může předpokládat, že je pravidlem). V případě porušení zásadních smluvních povinností z prosté nedbalosti, je naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné škody, která běžně vznikne.
10.4 Pokud Kupující zastupuje firmu, neseme odpovědnost, s výhradou případu odpovědnosti za záměrné jednání, za veškerou škodu, která nevyplývá z nevýhoda pro kvalitu života, těla nebo zdraví nebo ze zákonné odpovědnosti (článek 6.185 nizozemského občanského zákoníku), a v tom případě výhradně do maximální částky 250 000,00 € za kalendářní rok. Pokud naše pojišťovna vyplatí za požadavky kladené Kupujícím vyšší částku, než je tato maximální částka, představuje tato vyšší částka maximální částku.
10.5 Kupující smí smlouvu rozvázat nebo ukončit výhradně následkem nedodržení povinnosti, která nepředstavuje vadu, pokud jsme odpovědní za toto nedodržení povinnosti. Ostatní práva Kupujícího na ukončení jsou vyloučena.

11 VYŠŠÍ MOC
11.1 Neneseme odpovědnost za situace způsobené vyšší mocí, které plnění našich smluvních služeb zásadně ztěžují nebo které brání správnému dodržování smlouvy nebo je znemožňují. Vyšší mocí se rozumí všechny okolnosti, které my ani Kupující nemůže předvídat nebo ovlivňovat a které vzniknou po uzavření smlouvy. Sem patří například (výčet však není úplný) přírodní katastrofy, blokády, válka a jiné vojenské konflikty, mobilizace, stávky nebo vyloučení.
11.2 Pokud je nám bráněno v dodržování smluvních povinností následkem vyšší moci, není to považováno za nedodržení plnění, a smluvně stanovené termíny jsou řádně prodlouženy v souladu s délkou trvání této překážky. Totéž platí, pokud jsou dodány služby třetími osobami, které nám své dodávky poskytnou se zpožděním následkem vyšší moci. Pokud situace vyšší moci nebo okolnosti, které spadají mimo oblast vlivu protistrany, trvají více než dva (2) měsíce, dohodnou se smluvní strany do jednoho (1) týdne ohledně pokračování smlouvy.

12 VÝHRADA VLASTNICTVÍ
12.1 Dokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky (včetně všech pohledávek kvůli neuhrazeným saldům na běžném účtu), na které můžeme vůči Kupujícímu na jakémkoliv právním základě nyní nebo v budoucnu vznášet nárok, je zboží v našem vlastnictví.
12.2 Zboží, které spadá pod výhradu vlastnictví, nelze pronajímat třetím osobám nebo ho převádět v podobě cese, dokud se neuskuteční plná úhrada zajištěných pohledávek. Kupující má povinnost nás neprodleně písemně informovat, pokud třetí osoby obstaví zboží, které nám náleží. V případě obstavení zboží třetími osobami, které spadá pod výhradu vlastnictví, má Kupující povinnost poukázat na naše vlastnictví a neprodleně nás informovat.
12.3 Kupující smí zboží, které spadá pod výhradu vlastnictví, dále prodávat a/nebo zpracovávat v rámci běžného podnikání. V tom případě platí navíc následující ustanovení:
12.3.1 Výhrada vlastnictví se týká zpracování výrobků, které vznikly prostřednictvím zpracování, smíchání nebo kombinací našeho zboží za jejich plnou cenu. My jsme považováni za výrobce. Pokud v případě zpracování, smíchání nebo kombinace se zbožím třetích osob zůstává v platnosti jejich vlastnické právo, získáme spoluvlastnictví podle účetní hodnoty zpracovaného, smíchaného nebo kombinovaného zboží. V ostatních případech platí totéž pro takto vzniklý výrobek jako pro zboží, které je dodáno s výhradou vlastnictví.
12.3.2 Pohledávky vůči třetím osobám následkem přeprodeje zboží nebo vzniklého výrobku Kupující formou záruky postoupeny nám, a to úplně nebo do částky případného spoluvlastnictví v souladu s ustanoveními v článku 12.3.1 výše. Tento převod přijímáme. Povinnosti uvedené v článku 12.2 Kupujícího platí také ve vztahu k převedeným pohledávkám.
12.3.3 Kupující je i nadále oprávněn vymáhat pohledávku zároveň s námi. Prohlašujeme, že tuto pohledávku nebudeme vymáhat, dokud Kupující vůči nám dodržuje své platební povinnosti a není v prodlení s platbami, není zaslána žádost o zahájení insolvenčního procesu a nejedná se o žádné jiné neplnění jeho platební schopnosti. Pokud tomu tak je, můžeme Kupujícího požádat, aby zveřejnil převedené pohledávky a příslušné dlužníky, poskytl veškeré informace, které jsou nutné pro inkaso, dodal příslušné dokumenty a dlužníky (třetí osoby) informoval o převodu.
12.3.4 Pokud hodnota výnosu ze záruky nepřevyšuje naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na žádost Kupujícího záruku podle vlastního rozhodnutí.

13 UTAJENÍ
Obě smluvní strany mají povinnost uchovat informace, které získají od druhé strany, v tajnosti. To platí i po dokončení dodávky nebo služeb. Tato povinnost neplatí pro informace, které (i) jsou přijímající straně známé již v okamžiku přijetí, aniž by přitom byla porušena povinnost utajení nebo (ii) které budou zveřejněny později, aniž by přitom byla porušena povinnost utajení nebo (iii) které jsou nebo budou všeobecně známé, aniž by se jednalo o porušení smlouvy některou ze stran. Totéž platí pro informace, které vytvoří jedna ze stran ve smlouvě, bez použití informací, které byly získány v rámci dodávky nebo služeb. Každá ze stran si vyhrazuje vlastnictví včetně všech práv ve vztahu k poskytnutým dokumentům nebo datovým nosičům. Tyto dokumenty lze kopírovat nebo předávat výhradně se souhlasem poskytující strany v rámci smlouvy.

14 PLATNÉ PRÁVO, RELATIVNÍ OPRÁVNĚNÍ, DĚLITELNOST
14.1 Platí výlučně nizozemské právo, s výhradou Smlouvy Spojených národů o mezinárodních kupních smlouvách týkajících se movitých věcí (Vídeňská úmluva o smluvním právu).
14.2 V souvislosti se všemi spory, které se mohou přímo nebo nepřímo vyskytnou v souvislosti se smluvním vztahem, je výhradně oprávněn soudce v Amsterodamu. Máme však právo uplatňovat pohledávky vůči Kupujícímu v místě, kde má sídlo.
14.3 Pokud jsou nebo budou jednotlivá ustanovení této smlouvy zcela nebo částečně neplatná, zůstává platnost ostatních smluvních ustanovení nedotčena. Místo zrušeného nebo neplatného ustanovení se strany dohodnou na platném ustanovení, které se co nejvíce blíží jeho komerčnímu záměru, pokud nepředchází nebo není možné doplňující vysvětlení smlouvy. Totéž platí, pokud smlouva obsahuje hiát, který žádná ze stran při uzavření smlouvy neměla v úmyslu.

15 ROZHODOVÁNÍ SPORŮ ONLINE
Evropská komise poskytuje platformu pro rozhodování sporů online (ODR) na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr). Vždy se maximálně snažíme, abychom spory, které vyplývají ze smlouvy, vzájemně vyřešili. Nemáme však povinnost účastnit se procesu mimosoudního vyrovnání, vyplývajícího ze směrnice pro mimosoudní rozhodování sporů spotřebitelů, a proto také nemůžeme Kupujícímu nabídnout účast na takovém procesu. V případě dotazů nebo problémů nás může kupující kontaktovat na adrese [email protected].

Stav: únor 2017